Gebouwde omgeving van het gas af

Lees het rapport klimaatadaptie in een stroomversnelling

Het kabinet wil dat snel grote aantallen woningen CO2-neutraal worden. Te beginnen met jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen, oplopend tot 200.000 aan het einde van deze kabinetsperiode. De sectortafel gebouwde omgeving buigt zich over de vraag hoe die schaal(sprong) kan worden bereikt. De huidige bouwpraktijk schiet te kort om de energietransitie binnen de gestelde termijn te realiseren.

Als we terugrekenen vanuit 2050 naar de huidige situatie, oftewel backcasten, gaan we het met de huidige stappen niet redden om tijdig de beoogde resultaten behalen. Wat we nodig hebben, is een instrument dat de markt prikkelt om nieuwe renovatieproducten te ontwikkelen, te produceren en aan te bieden. Industrieel vervaardigde renovatieproducten die beter, mooier, slimmer en goedkoper zijn. Daar doen wij in dit plan een voorstel voor.

De bouwsector heeft vernieuwing nodig

Na twee decennia verduurzamingsprogramma’s is duidelijk dat er van bewoners weinig prikkels te verwachten zijn om de bouwpraktijk te vernieuwen. De particuliere woningeigenaar investeert niet snel in verduurzaming. Mede doordat er maar weinig verduurzamingsoplossingen beschikbaar zijn met gegarandeerde prestaties en goede marktcondities. Dat wil zeggen: oplossingen tegen de waarde van de energierekening en financierbaar voor elke doelgroep. Ook in de huursector is het lastig om bewonersdraagvlak te krijgen voor verregaande verduurzamingsingrepen. Bewoners hebben weinig vertrouwen in een gegarandeerd betere woonbeleving (woningprestatie) tegen gelijke woonlasten.

Radicale innovatie

De transitieopgave blijft daardoor grotendeels in handen van traditionele partijen. Vanwege de bescheiden marges kiezen zij voor eigen oplossingen, en niet voor een systeembenadering, opgezet vanuit de deskundigheid die beschikbaar is binnen de keten en met de kennis vanuit andere sectoren. Zeker, er zijn al diverse aannemers en installateurs die grote stappen zetten. Maar hoe komen we tot radicale innovatie en industrialisatie? Hoe zorgen we ervoor dat de gehéle bouw- en installatiesector gaat bijdragen aan de transitieopgave?

De winst van een goede aanpak

De benefits van een goede aanpak zijn veel meer dan louter CO2-reductie. De waarde kan ook als volgt worden uitgedrukt:

  • Een gezond, comfortabel en vernieuwd huis voor de bewoner;
  • Vernieuwde en aantrekkelijke wijken en buurten voor de gemeente;
  • Werkgelegenheid in en economische versterking van de bouwsector;
  • Internationaal markt- en innovatieleiderschap bij de toeleverende industrie;
  • Snelle realisatie van klimaatdoelen, werkgelegenheid en additionele belastinginkomsten (35 procent op iedere euro) voor de rijksoverheid.

Download rapport

Lees het volledige rapport ‘Gebouwde omgeving van het gas af’.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *